Ceny právních služeb

Máte-li zájem o právní zastoupení, pro sjednání výše odměny za zastupování mne prosím kontaktujte

Odměna advokáta za právní služby závisí na mnoha faktorech, zejména na druhu, rozsahu a obtížnosti právních služeb, časovém vytížení advokáta, délce období, v němž jsou právní služby poskytovány a dalších. V zásadě se odměna stanoví jedním ze dvou způsobů:

Odměna smluvní

Výše odměny nebo způsob jejího určení, může být sjednána smluvně. Ujednání o smluvní odměně je pak buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně ad hoc pro každý případ. Takto lze odměnu sjednat jednorázovou (jednorázová částka bez ohledu na náročnost časovou a složitost věci), časovou (cena za časové jednotky), paušální (použije se při dlouhodobém zastupování klienta, zejména firem).

Odměna mimosmluvní

Nedohodne-li se klient s advokátem na některé z výše uvedených smluvních odměn, účtuje poté tzv. mimosmluvní odměnu určenou podle vyhl. č. 177/1996 Sb., (tzv. advokátní tarif). Vedle nároku na odměnu má advokát též nárok na náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovné apod.) a na náhradu za promeškaný čas, a to za podmínek a výši stanovené vyhláškou. Odměna i hotové výdaje podléhají DPH.

Číslo bankovního účtu pro placení palmare přiznaného soudem nebo sjednané odměny:

100 261 7631/2700

vedený u UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s.